Über die Firma

NEZÁVISLÁ PŘEJÍMKA s.r.o. byla založena v roce 1998 a zabývá se přejímkou dříví pro významné dřevozpracující firmy v České republice. Nezávislá přejímka dřevní hmoty je prováděna odborně způsobilými zaměstnanci podle technických podmínek odběratelů jednotlivými středisky firmy. Výsledky kvalitativní a kvantitativní přejímky dříví spolu s logistickými údaji jsou dodavatelům přístupné na těchto webových stránkách v uzavřené části.

Charakteristika činnosti

Činnost společnosti je zaměřena na služby spojené nejen s příjmem dřevní suroviny u jejího odběratele, ale také na průběh celého procesu obchodu a všechny související služby.

Nezávislá přejímka dříví prováděná naší společností jednoznačně kopíruje trend skandinávského modelu příjmu dřevní hmoty, který směřuje k celostátní působnosti u dominantních odběratelů dřevní hmoty v České republice s cílem uplatnění národních standardů pro příjem dřevní hmoty.

Společnost NEZÁVISLÁ PŘEJÍMKA s.r.o. vytváří jednotnou koncepcí při práci s daty podmínky pro řízení obchodu se dřívím. Jde o dávkové a on-line zpracování dát z příjmu dříví v centrální databázi přejímek dřevní suroviny v ČR. Jako arbitr (nezávislý subjekt) v obchodu s dřevní surovinou společnost zrychluje tok informací a jejich včasným zpracováním snižuje náklady (absence reklamací, příprava podkladů pro fakturaci) všem článkům obchodního řetězce.

Princip nezávislosti přejímky

Principem nezávislosti přejímky prováděné firmou NEZÁVISLÁ PŘEJÍMKA s.r.o. je

  • plná odpovědnost za celý proces v příjmu dřevní hmoty
  • odstranění reklamačních procesů a zrychlení příjmu dřevní hmoty
  • zpracování a vyhodnocování dat pro potřeby odběratele i dodavatele
  • zprůhlednění metodiky příjmu dřevní hmoty
  • zpracování kompletních údajů charakterizující každou dodávku
  • kompletní příprava dokladů pro fakturaci v příslušné kvalitě a čase
  • servis pro dodavatele při odesílání sestav elektronickou cestou
  • podpora logistiky dopravy dřevní hmoty
  • dodavatelsko-odběratelský dispečink
  • možná kontrola nezávislé přejímky dodavatelem i odběratelem.

Garantem objektivní přejímky dřevní hmoty jsou odborně způsobilé osoby, které zajišťují objektivnost přejímky.